[][/]

Vitajte na stránke 

ZVERNICA  PUKANEC

Zvernica sa nachádza v Nitrianskom kraji medzi obcami Brehy a Pukanec. Od krajského mesta Nitra je Zvernica vzdialená len 60 km a 150 km od Bratislavy. Územie Zvernice Pukanec patrí do teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje dlhé suché leto a studená zima s častým tvorením snehovej prikrývky. Poľovný revír Zvernica Pukanec patrí svojou históriou, polohou a kvalitou k najprestížnejším poľovným revírom na Slovensku. Od roku 2010 je užívateľom poľovného revíru Poľovné združenie Pal-Inalfa, ktorého členovia majú silný vzťah k revíru ale aj k miestnej krajine. Cieľom činnosti Zvernici Pukanec je zabezpečiť kompletnú a kvalitnú starostlivosť o revír a poľovnú zver. Poľovné združenie súčasne sprístupňuje krásy tohto revíru poľovníckym hosťom, partnerom a priateľom zo všetkých oblastí a miest, ktorí sú milovníkmi tohto druhu koníčku, obľubujú poľovníctvo a chov zvierat ako taký. Vo Zvernici sa taktiež nachádza sprístupnený chov pávov, prepeličiek, koní a iných druhov.

The hunting area is located in the Nitra region between the villages of Brehy and Pukanec. Zvernica is only 60 km away from the regional city of Nitra and 150 km from Bratislava. The territory of Zvernice Pukanec belongs to the warm climatic area, which is characterized by a long dry summer and cold winter with frequent snow cover. The Zvernica Pukanec hunting area is one of the most prestigious hunting grounds in Slovakia due to its history, location and quality. Since 2010, the manager of the hunting ground has been the Pal-Inalfa Hunting Association, whose members have a strong relationship with the district as well as with the local country. The aim of Zvernica Pukanec’s activities is to provide complete and quality care for the district and game. At the same time, the hunting association makes the beauties of this area available to hunting guests, partners and friends from all areas and places, who are lovers of this kind of hobby and love hunting and animal. There is also an open breeding of peacocks, quails, horses and other species.